Katalog usług

Uruchamianie urządzeń stacji elektroenergetycznych

Zespół nasz wykonuje badania pomontażowe urządzeń stacji nowo budowanych, jak również okresowe badania

Badania pomontażowe i eksploatacyjne oraz poawaryjne aparatury elektroenergetycznej

Wykonujemy badania pomontażowe i eksploatacyjne oraz poawaryjne aparatury elektroenergetycznej w pełnym zakresie napięć.

Układy pomocnicze prądu stałego

Prawidłowa i niezawodna praca układów pomocniczych prądu stałego w elektrowniach i stacjach elektroenergetycznych ma zasadnicze znaczenie dla pewności działania układów zabezpieczeń, automatyki, sterowania i telekomunikacji.

Testy dla farm wiatrowych

ZPBE ENERGOPOMIAR–ELEKTRYKA jest uznawaną przez OSP firmą ekspercką, która od wielu lat zajmuje się organizacją i realizacją testów weryfikujących spełnienie wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (lub Dystrybucyjnej) przez konwencjonalne jednostki wytwórcze w elektrowniach cieplnych i wodnych oraz przez farmy wiatrowe w pełnym ich zakresie.

Łączność energetyczna i telemechanika

Wykonujemy projekty, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń energetycznej telefonii nośnej oraz urządzeń światłowodowych dla potrzeb telekomunikacji, telezabezpieczeń i nadzoru stacji elektroenergetycznych.

Doradztwo techniczne w zakresie obrony układów elektroenergetycznych przed awariami systemowymi typu black-out

Krajowy system elektroenergetyczny połączony z systemami innych krajów europejskich zapewnia dostawę energii elektrycznej o dużym stopniu niezawodności, jednak jak wykazały doświadczenia z ostatnich awarii systemowych, nie jest w 100% pewnym. Utrata zasilania przez odbiorców oraz powiązania z siecią przez wytwórców energii elektrycznej może stanowić dla nich poważne zagrożenie.

Badania urządzeń w komorze klimatycznej

Urządzenia pracujące sprawnie w różnych warunkach klimatycznych to zwiększone bezpieczeństwo personelu ruchowego i zminimalizowanie strat związanych z zakłóceniami w ich pracy.

Badanie zabezpieczeń typu Buchholz transformatorów mocy

Gwarancją poprawnego działania przekaźników przepływowych i gazowo-przepływowych jest przeprowadzenie okresowych badań laboratoryjnych parametrów ich działania.

System zarządzania w laboratoriach badawczych i wzorcujących

Bazując na wieloletnim doświadczeniu we wdrażaniu i utrzymywaniu systemu zarządzania w naszych laboratoriach (wzorcującym i badawczym) akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, Zespół ds. Zapewnienia Jakości oferuje szeroki wachlarz profesjonalnych usług w zakresie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na stanowiskach pracy i na środowisko

Działająca w ramach akredytowanego Laboratorium Badawczego Pracownia Pomiarów Pól Elektromagnetycznych w zakresie akredytacji wykonuje pomiary i obliczenia rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego o częstotliwości 50 Hz.

Pomiary wyładowań niezupełnych metodą elektryczną

Nasza Pracownia Pomiarów Pól Elektromagnetycznych i Wyładowań Niezupełnych wykonuje pomiary wyładowań

Diagnostyka wysokonapięciowa obiektów i urządzeń elektroenergetycznych

W związku z posiadaniem przewoźnego zespołu napięciowego 250 kV oferujemy...

Diagnostyka transformatorów i izolacji elektrycznej

Działalność zespołu Badań transformatorów i izolacji, obejmuje całokształt prac związanych z tym zagadnieniem, a w szczególności...

Maszyny wirujące

Specjaliści naszego Zakładu wykonują wszelkiego rodzaju badania maszyn wirujących (turbogeneratorów, hydrogeneratorów, silników elektrycznych) o dowolnym napięciu i mocy.

Badanie ograniczników przepięć (odgromników zaworowych)

Posiadana przez nas aparatura pomiarowa, w postaci przewoźnego zespołu napięciowego 250 kV, umożliwia nam przeprowadzanie odbiorczych oraz okresowych badań diagnostycznych ograniczników przepięć (odgromników zaworowych) w sieciach elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV AC, w tym w sieciach najwyższych napięć.

Badania i ocena techniczna elektroenergetycznych linii kablowych

Działalność zespołu dotycząca badania elektroenergetycznych linii kablowych obejmuje całokształt prac związanych z tym zagadnieniem, a w szczególności następujące usługi...

Badania zagrożenia porażeniowego w instalacjach wysokiego i niskiego napięcia oraz badania instalacji piorunochronnych

Uszkodzenie izolacji doziemnej w instalacjach elektrycznych powoduje pojawienie się ładunków elektrycznych na częściach przewodzących dostępnych i obcych urządzeń. Stanowi to zagrożenie dla ludzi, którzy po zetknięciu się z tymi urządzeniami ulec mogą porażeniu prądem elektrycznym.

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

Sprawna Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa to zwiększone bezpieczeństwo personelu ruchowego i zminimalizowanie strat związanych z zakłóceniami w systemie elektroenergetycznym.

Termowizja

Działająca w ramach akredytowanego Laboratorium Badawczego Pracownia Pomiarów Termowizyjnych w zakresie akredytacji wykonuje termowizyjne pomiary rozkładu temperatury na urządzeniach elektroenergetycznych bez ograniczenia napięcia.

Adiustacja - serwis - aparatury pomiarowej

Przeglądy okresowe, regulacje, skalowania, naprawy. Wykonujemy czynności adiustacji i serwisu aparatury pomiarowej, głównie będącej obiektami usług realizowanych przez naszą firmę oraz aparatury stanowiącej wyposażenie pomiarowe grup specjalistycznych firmy.

Kontrola półpośrednich i pośrednich układów pomiarowych energii elektrycznej

Zakres kontroli układów pomiarowych energii elektrycznej prowadzonych przez naszą firmę obejmuje..

Badanie jakości energii elektrycznej

Zakres badań obejmuje wszystkie wielkości charakteryzujące jakość energii, wyszczególnione w aktualnych przepisach...

Hałas i drgania

Wykonujemy badania hałasu i drgań dla potrzeb ochrony środowiska, jak również badania dla oceny urządzeń i zabezpieczeń przeciwhałasowych.

Wzorcowanie aparatury wysokonapięciowej, pomiarowej i probierczej

Wykonujemy usługi z zakresu wzorcowania aparatury pomiarowej i probierczej wysokiego napięcia. Szczególnie polecamy pomiary urządzeń do lokalizacji uszkodzeń kabli (np. zainstalowanych na wozach pomiarowych).

Komputerowy system wizualizacji i rejestracji wielkości kryterialnych procesu synchronizacji oraz łączeń układów elektroenergetycznych

}Komputerowy system wizualizacji i rejestracji wielkości kryterialnych procesu synchronizacji oraz łączeń układów elektroenergetycznych.
MUW - nowa jakość w łączeniach układów elektroenergetycznych

System rejestracji i analizy parametrów elektrycznych SAS-PLUS

Prezentowany układ jest wynikiem naszych ponad 20. letnich doświadczeń w zakresie rejestracji i analizy przebiegów elektrycznych oraz odpowiedzią na potrzeby rynku związane z koniecznością wykonywania wyrafinowanych analiz w sieciach elektrycznych dużych zakładów przemysłowych zgodnie z obowiązującymi w kraju normami ...

Wzorcowanie aparatury pomiarowej

Zajmujemy się obsługą metrologiczną szerokiego asortymentu aparatury pomiarowej począwszy od podstawowych przyrządów analogowych i cyfrowych do zaawansowanych technologicznie przyrządów i urządzeń mierzących wielkości elektryczne.

Wzorcowanie analizatorów jakości energii

Laboratorium Przyrządów Pomiarowych oferuje usługę wzorcowania mierników i analizatorów jakość energii. Usługa realizowana jest przy wykorzystaniu sygnałów testowych uwzględniających wytyczne szeregu norm: PN-EN 50160, PN-EN 62586, PN-EN 61000-4-30, PN-EN 61000-4-15, PN-EN 61000-4-7.

Diagnostyka zapobiegająca skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom w systemie elektroenergetycznym

Diagnostyka zapobiegająca skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom w systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem mobilnego zespołu szybkiego reagowania ma na celu rozpoznanie rozmiarów awarii, identyfikację jej przyczyn i ocenę jej skutków, wykonanie badań i pomiarów poawaryjnych urządzeń, określenie zakresu uszkodzeń i możliwości ich eliminacji, wprowadzenia, po naprawie lub ich wymianie na nowe, urządzeń do eksploatacji.

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki
"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice
woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój